Strona główna

Regulamin "Ratuję Jedzenie"

Wprowadzenie

 1. Aplikacja “Ratuję Jedzenie” (dalej “Aplikacja” lub “Usługa”), jest własnością Conline Paweł Jobkiewicz, Pęcicka 7/18, 01-688 Warszawa zwanym dalej “Usługodawca”.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjęte zostały następujące definicje:
  “Podmiot” - sklep, punkt gastronomiczny, kawiarnia, restauracja, cukiernia, piekarnia prezentująca nadwyżki jedzenia w Aplikacji
  “Klient” - osoba prywatna oglądająca w Aplikacji oferty nadwyżek jedzenia dodane przez Podmioty
  “Produkt” - produkt spożywczy lub posiłek
 3. Celem Aplikacji jest zmniejszenie marnowania żywności poprzez prezentowanie nadwyżek żywności dostępnych w sklepach i punktach gastronomicznych (“Podmioty”) do klientów końcowych (“Klientów”). Przed skorzystaniem z Aplikacji, Klient oraz Podmiot powinien zaakceptować niniejszy Regulamin, w związku z czym Klient oraz Podmiot mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.Polityka prywatności oraz plików cookie, stanowi integralny element niniejszego Regulaminu i również będzie podlegała akceptacji w momencie zaakceptowania Regulaminu.

Usługa

 1. Klient potwierdza zainteresowanie Produktem o czym jest informowany Podmiot.
 2. Produkt może zostać zarezerwowany dla Klienta lub nie, co leży w decyzji Podmiotu.
 3. W przypadku braku rezerwacji, Produkt może być niedostępny po przybyciu Klienta do Podmiotu.
 4. Aplikacja umożliwia jedynie przekazanie informacji o Produkcie pomiędzy Podmiotem i Klientem.
 5. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za Produkt oraz za wywiązanie się ze sprzedaży Produktu przez Podmiot.
 6. Usługodawca nie pobiera prowizji od sprzedaży i nie działa jako agent płatności.

Realizacja

 1. Klient musi zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, aby móc potwierdzić zainteresowanie Produktem (opcja „Ratuję to”) albo dokonać rezerwacji Produktu (opcja „Rezerwacja”).
 2. Klient wyraża zgodę na przechowywanie informacji niezbędnych do świadczenia Usługi zgodnie z polityką prywatność.
 3. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie: powiadomień w aplikacji, wiadomości e-mail oraz SMS-ów w związku z oferowanymi w aplikacji Produktami.
 4. Usługodawca zastrzega prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu.
 5. Realizacja Usługi na rzecz Klienta będzie miała miejsce zgodnie z obowiązującym Regulaminem w chwili realizacji.

Informacje dotyczące Produktów

 1. Usługodawca nie jest odpowiedzialne za Produkty ani za dokonanie transakcji nabycia Produktu w placówce Podmiotu.
 2. Usługodawca nie nie zajmuje się wytwarzaniem, sprzedażą, kupnem, przechowaniem, przygotowaniem, produkcją, przetwarzaniem, oznaczaniem, pakowaniem, dostawą i obsługą Produktów.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wytwarzanie, sprzedaż, kupno, przechowanie, przygotowanie, produkcję, przetwarzanie, oznaczanie, dostawę, jakość, składniki, alergeny i obsługę Produktów oraz za zgodność Produktów, oraz sposobu wykonywania powyższych czynności, ze stosownymi przepisami prawnymi.
 4. Podmioty są odpowiedzialne za treść oraz dostępność informacji o Produktach. Podmioty również odpowiadają za zapewnienie, że informacje dotyczące Produktów są zgodne ze stanem faktycznym i aktualne.
 5. Produkty oferowane w Aplikacje mają zwykle bardzo krótki termin do spożycia i powinny zostać spożyte bezpośrednio po zakupie przez Klienta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wystąpienie u Klientów niepożądanych reakcji przez Produkty, niezależnie od ich przyczyn, w tym także wskutek niezastosowania się przez Klienta do instrukcji na etykiecie lub innych informacji, przekazanych zgodnie z niniejszym Regulaminem lub bezpośrednio przez Podmiot.

Wybór produktów

 1. Lista oferowanych przez Podmioty Produktów znajduje się w Aplikacji.
 2. Klient ma możliwość oznaczenie naciskając przycisk “Ratuje to”, co oznacza wyłącznie wyrażenie woli zakupu Produktu i nie stanowi zobowiązania Klienta do dokonania zakupu.
 3. W przypadku zezwolenia przez Klienta na używanie w Aplikacji danych o lokalizacji, Aplikacja wyświetla listę Podmiotów, z aktualnymi Produktami, znajdujących się najbliżej Klienta. Powyższa lista jest wygenerowana wyłącznie na podstawie kryteriów geograficznych. Klient ma możliwość filtrowania wyników według wybranych kryteriów.
 4. Wybrany Produkt do uratowania znajduje się w na liście w Aplikacji oznaczonej ikoną koszyka. Po kliknięciu w koszyk, Aplikacja umożliwia nawigację do wybranego Produktu.

Zakup / odbiór

 1. Produkty oznaczone “Ratuję to”, po wyczerpaniu ilości oferowanej przez Podmiot w Aplikacji nie będą dostępne dla innych Klientów w Aplikacji.
 2. Klient w trosce o dobro wspólne powinien dokonać zakupu lub odbioru wybranego przez siebie Produktu. Wielokrotny brak odbioru zarezerwowanego Produktu może spowodować zablokowanie konta Klienta w Aplikacji.
 3. Klient nie jest zobligowany do podawania żadnych informacji pracownikom Podmiotu i może dokonać zakupu Produktu, jeżeli będzie on dostępny w Podmiocie. Jednakże zaleca się, aby Klient poinformował pracownika Podmiotu, że dokonuje odbioru Produktu z Aplikacji oraz aby Klient upewnił się, że produkt jest zgodny z prezentowanym Produktem w Aplikacji. Istnieje ryzyko, że Podmiot wyprzeda Produkt klientom nie korzystającym z Aplikacji.
 4. W przypadku nagminnego braku dostępności Produktu w Podmiocie, dany Podmiot może zostać zablokowany w Aplikacji.
 5. Podmiot powinien na bieżąco aktualizować status swoich aktywnych Produktów w Aplikacji.
 6. Klient ma możliwość poinformowania w Aplikacji, czy dokonał zakupu ratowanego Produktu, co pozwoli na weryfikację działania Podmiotu w ramach Usługi.

Cena

 1. Wszystkie ceny są wyrażone w walucie kraju, w którym Podmiot się znajduje i zawierają podatek VAT,
 2. Wszelkie opłaty dotyczące zamówienia oraz płatności zostaną wyliczone i przedstawione Klientowi w Aplikacji jako pełna cena.
 3. Produkty dostępne w Aplikacji są zwykle bardzo bliskie terminowi spożycia lub nie zostały sprzedane przez Podmiot w pełnej cenie w toku działalności.
 4. Aplikacja posiada opcję oferowania Produktu za darmo.
 5. Każdy Podmiot korzystający z aplikacji może bezpłatnie za pomocą Aplikacji oferować nadwyżki żywności.
 6. Nadwyżki żywności mogą być produktami niepełnowartościowym i ich jakość Klient powinien zweryfikować sam w momencie ich odbioru.

Płatność

 1. Klient dokonuje płatności bezpośrednio do Podmiotu w sposób akceptowany przez Podmiot.

Reklamacje

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt, ponieważ nie jest jego sprzedawcą.
 2. Usługodawca nie pośredniczy w zawieraniu transakcji pomiędzy Klientem a Podmiotem.
 3. Reklamacje dotyczące Produktu powinny być kierowane do Podmiotu.
 4. Uwagi dotyczące działania Aplikacji prosimy kierować na adres: reklamacje@ratujejedzenie.pl

Zasady publikacji oferty

 1. Aplikacja umożliwia Podmiotom publikację ofert Produktów stanowiących nadwyżki żywności „Oferta”. Przed publikacją oferty pracownik Podmiotu musi się zalogować w Aplikacji podająć numer telefonu i wprowadzając kod SMS wysłany na podany numer.
 2. Publikacja Oferty następuję po wypełnieniu formularza w Aplikacji.
 3. Oferta opublikowana w Aplikacji jest dostępna dla wszystkich Klientów Aplikacji do czasu wyczerpania zapasów Produktu lub wygaśnięcia Oferty.
 4. W momencie publikacji Oferty, Podmiot udziela Usługodawcy niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu Oferty, w celu jej wyświetlania w Aplikacji. Ze względu na specyfikę Internetu Usługodawca nie ma pełnej kontroli nad rozpowszechnianiem treści publikowanych lub przesyłanych z wykorzystaniem Aplikacji i nie przyjmuje odpowiedzialności w tym zakresie za osoby trzecie, w szczególności w przypadku kopiowania i rozpowszechniania Oferty Podmiotu przez takie osoby na stronach internetowych i portalach niezwiązanych z Aplikacją.
 5. Oferta powinna spełnić następujące kryteria:
  a) nie zawierać zdjęć, słów, które można uznać za obraźliwe
  b) nie zawierać zdjęć innych niż zdjęcia Produktów spożywczych stanowiących nadwyżki żywności
  c) zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące ilości oferowanego opis Produktu, czas obowiązywania / wygaśnięcia Oferty, cenę obniżoną, cenę pierwotną, jednostki w jakich jest sprzedawany Produkt
  d) Jedno ogłoszenie może dotyczyć zarówno jednego Produktu jak i zestawu Produktów.
  e) Oferowany Produkt powinien znajdować się na zdjęciu dodanym w Aplikacji, a jeżeli nie jest to możliwe na zdjęciu powinien znajdować się najbardziej zbliżony produkt spożywczy do oferowanego.
  f) W treści ogłoszenia nie można zamieszczać usług i produktów nie będących nadwyżkami żywności.
 6. Publikacja Oferty następuje poprzez zrobienia zdjęcia produktu i uzupełnienie jego opisu.
 7. Oferta może zostać anulowana w każdy czasie przez Podmiot.
 8. Publikacja Oferty odbywa się niezwłocznie po dodaniu poza sytuacjami, gdy losowo wybrane Oferty będą poddane weryfikacji pod kątem zgodności z Regulaminem.
 9. Usługodawca jest uprawniony do jednostronnego usunięcia Ofert niezgodnych z Regulaminem.
 10. Oferty po wygaśnięciu nie będą archiwizowane i dostępne dla Podmiotów.

Oferty bezpłatne

 1. Publikacja Ofert w Aplikacji jest bezpłatna w ramach limitu Ofert dla danego Podmiotu („Limit”).
 2. Limit dla wszystkich Podmiotów wynosi 3 bezpłatne Oferty w miesiącu.
 3. Limit może być zmieniany w bilateralnych umowach pomiędzy Usługodawcą a Podmiotem. Publikacja Ofert przekraczających limit wymaga wykupienia jednego z trzech pakietów dla Ofert Płatnych.
 4. Usługodawca może stosować okresy promocyjne, w których czasowo może zwiększać Limity ofert dla wybranych Podmiotów.

Oferty płatne

 1. Publikacja Ofert po przekroczeniu limitu 3 bezpłatnych Ofert wymaga zakupu jednego z pakietów przez Podmiot.
  a)     Pakiet Basic: 30 dodatkowych Ofert miesięcznie w cenie 29,99 złotych miesięcznie.
  b)     Pakiet No Limit: bez limitu dodatkowych Ofert miesięcznie w cenie 99,99 złotych miesięcznie dla detalistów operujących na powierzchni handlowej nie większej niż 200m2.
 2. Zakup pakietu Ofert odbywa się poprzez:
  a)     Przelanie kwoty na konto Usługodawcy wskazanej w umowie między Usługodawcą a Podmiotem. W przypadku płatności z góry za okres 6 miesięcy obowiązuje rabat 10%. W przypadku płatności z góry za okres 12 miesięcy obowiązuje rabat 15%.
  b)     Płatności cykliczne w oparciu o karty kredytowe / płatnicze. Płatności cykliczne mogą zostać anulowane w każdej chwili. Opłata zostanie pobrane do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego.

Własność intelektualna

 1. Klient oraz Podmiot nie może korzystać z Aplikacji w złej wierze.
 2. Usługodawca jest właścicielem praw własności intelektualnej do Aplikacji i publikowanych w niej materiałów. Wykorzystanie treści pobranych z Aplikacji w sposób niezgodny z regulaminem jest zabronione.
 3. Niedozwolone są modyfikacje materiałów ściągniętych lub wydrukowanych, w tym również zdjęć zamieszczanych w aplikacji. W szczególności poza prezentowanym w aplikacji kontekstem.

Prawo właściwe

 1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu.

Dane kontaktowe

 1. “Ratuje Jedzenie”, Conline Paweł Jobkiewicz, Pęcicka 7/18, 01-688 Warszawa, kontakt@ratujejedzenie.pl